Wejcie 11379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login:

Haso:

REGULAMIN PROGRAMU TRAVELER
Obowizuje od 01-02-2012I. Definicje

Terminy uyte w niniejszym Regulaminie otrzymuj nastpujce znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostay uyte, nie wynika inaczej:

1.1. SP JAPAKS - Organizator Programu TRAVELER, zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu.

1.2. Uczestnik - uczestnik Programu TRAVELER, ktry w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych regulaminach zwizanych z Programem TRAVELER przystpi do Programu oraz otrzyma Kart TRAVELER i podpisa Formularz Zgoszeniowy TRAVELER.

1.3. Karta TRAVELER - karta oznakowana logo JAPAKS wydawana Uczestnikowi Programu suca identyfikacji oraz rejestracji Punktw oraz Punktw Premium gromadzonych przez Uczestnika w Programie, a take do wymiany Punktw na Prezenty.

1.4. Partner - inny ni SP JAPAKS podmiot, ktry wsppracuje z SP JAPAKS w Programie TRAVELER na zasadach opisanych w Katalogu Programu TRAVELER, w tym oferuje Uczestnikom towary lub usugi w ramach Programu.

1.5. Katalog Programu TRAVELER (Katalog) - dokument okrelajcy list Prezentw oraz Kuponw oferowanych w Programie, list towarw i usug, za zakup ktrych przyznawane s Punkty wraz z okreleniem liczby przyznawanych za zakup Punktw, a take list Partnerw, zasady przyznawania Punktw przez Partnerw, list towarw lub usug Partnerw, ktre Uczestnicy mog nabywa z Rabatem, a take zasady przyznawania przez Partnerw Rabatw na towary lub usugi. Katalog stanowi cz dedykowanej Strony Internetowej www.japaks.pl

1.6 Prezent - kada korzy w formie rzeczowej lub w formie usugi przewidziana w Katalogu Programu TRAVELER w tym rwnie prezent z dopat pienin Uczestnika.

1.7. Potwierdzenie Zamwienia - potwierdzenie zamwienia Prezentu, ktrego odbir nie nastpuje natychmiast po zamwieniu, jakie Uczestnik otrzyma na Stacji Paliw lub Stronie Internetowej zgaszajc zamwienie na Prezent.

1.8. Punkty oraz Punkty Premium - jednostki rozliczeniowe w Programie TRAVELER przyznawane Uczestnikom z tytuu zakupu towarw lub usug, na zasadach okrelonych w Regulaminie i Katalogu.

1.9. Saldo Punktowe - liczba Punktw oraz Punktw Premium, ktre Uczestnik zebra z tytuu uczestnictwa w Programie TRAVELER, w tym za zakupu towarw lub usug, na zasadach okrelonych w Regulaminie i Katalogu.

1.10. Stacje Paliw - stacje paliw biorce udzia w Programie TRAVELER. Lista stacji objtych Programem znajduje si na Stronie Internetowej.

1.11. Kwota Startowa - minimalna warto zakupu towarw lub usug objtych Programem na Stacji Paliw uprawniajca do przystpienia do Programu TRAVELER.

1.12. Formularz Zgoszeniowy TRAVELER - formularz skadany przez osob przystpujc do Programu TRAVELER zawierajcy dane osobowe oraz zgod na ich przetwarzanie przez SP JAPAKS, ktra to zgoda stanowi podstaw do ich przetwarzania.

1.13. Strona Internetowa - dedykowany serwis internetowy znajdujcy si pod adresem www.japaks.pl, na ktrym zarejestrowani Uczestnicy mog korzysta z funkcji samoobsugowych.

II. Postanowienia oglne

2.1 Organizatorem programu TRAVELER jest Stacja Paliw Pynnych JAPAKS SP.J. z siedzib w Kruszwicy przy ulicy Szosa Tryszczyska 2, wpisana do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000013780, numer NIP 556-22-01-605

2.2. SP JAPAKS jest przyrzekajcym nagrod w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Program prowadzony jest od dnia 01 lutego 2012 r.

2.5. Program TRAVELER ma na celu nagradzanie Uczestnikw, ktrzy dokonuj zakupu towarw lub usug na Stacjach Paliw. Niniejszy Regulamin okrela warunki uczestnictwa w Programie TRAVELER, ktre Uczestnik akceptuje, przystpujc do Programu.

2.6. Program TRAVELER prowadzony jest w sieci Stacji Paliw oraz u Partnerw (w Placwkach Partnerw). SP JAPAKS zastrzega sobie prawo do wyczenia w kadym czasie poszczeglnych Stacji Paliw z Programu TRAVELER na stae lub czasowo. SP JAPAKS zastrzega sobie rwnie moliwo wyczenia poszczeglnych Stacji Paliw w zakresie zamawiania lub odbierania Prezentw przez Uczestnikw. Brak oznaczenia danej Stacji Paliw logo TRAVELER oznacza, e zostaa ona wyczona z Programu TRAVELER lub zostaa w stosunku do takiej Stacji Paliw wyczona moliwo zamawiania lub odbierania Prezentw. Lista Stacji Paliw objtych Programem TRAVELER jest dostpna na Stronie Internetowej.

III. Warunki przystpienia do Programu TRAVELER

3.1. Uczestnikami Programu TRAVELER mog sta si wycznie penoletnie osoby fizyczne, posiadajce pen zdolno do czynnoci prawnych i adres dla dorcze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadajcy taki adres.

3.2. Warunkiem przystpienia do Programu TRAVELER jest:

a) dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarw lub usug, ktrych zakup premiowany jest Punktami lub Punktami Premium, jednorazowo za kwot wynoszc co najmniej 40 z brutto (Kwota Startowa) oraz;

b) prawidowe wypenienie i zoenie na Stacji Paliw Formularza Zgoszeniowego TRAVELER. Formularz Zgoszeniowy TRAVELER powinien zawiera co najmniej imi i nazwisko, adres dla dorcze (w tym dorcze Prezentw), dat urodzenia, numer PESEL oraz wasnorczny podpis Uczestnika.

3.3. W celu otrzymania Formularza Zgoszeniowego TRAVELER, osoba wyraajca ch zostania Uczestnikiem podaje na Stacji Paliw objtej Programem (ustnie lub pisemnie) swoje dane wskazane w pkt 3.2.b Regulaminu, na podstawie ktrych pracownik stacji drukuje Formularz Uczestnika zawierajcy dane zgodne z podanymi przez osob przystpujc do Programu TRAVELER. Po wasnorcznym podpisaniu i zoeniu Formularza Zgoszeniowego TRAVELER Uczestnik otrzymuje powiadczenie przystpienia do Programu TRAVELER podpisane przez pracownika Stacji Paliw oraz Gwn Kart TRAVELER.

3.4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystpienia do Programu w Formularzu Uczestnik powinien w cigu 14 dni od daty zmiany powiadomi o tym SP JAPAKS na Stacji Paliw. SP JAPAKS nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne konsekwencje braku zgoszenia zmiany danych przez Uczestnika.

3.5. SP JAPAKS nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3.6. Niezalenie od postanowie niniejszego Regulaminu SP JAPAKS zastrzega sobie moliwo ustanowienia innego sposobu przystpienia do Programu TRAVELER na zasadach okrelonych w odrbnych regulaminach.

3.7. Uczestnik, przystpujc do Programu, wyraa zgod na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.8. Udzia w Programie i podanie zwizanych z udziaem danych jest dobrowolne, lecz niezbdne dla wzicia udziau w Programie.

3.9. Uczestnik moe przystpi do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

3.10. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Zgoszeniowym TRAVELER jest SP JAPAKS.

3.11. SP JAPAKS bdzie przetwarza podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Formularzu Zgoszeniowym TRAVELER i objte zgod Uczestnika na przetwarzanie danych dla celw realizacji Programu TRAVELER.

3.12. Uczestnikom przysuguje prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w kadym momencie mog cofn uprzednio wyraon zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na Stacji Paliw podczas procesu edycji danych osobowych.

IV. Karty TRAVELER

4.1. Karta TRAVELER suy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktw oraz Punktw Premium uzyskiwanych przez Uczestnika. Kada Karta TRAVELER posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika Programu.

4.2. Uczestnik moe posiada tylko jedn Kart TRAVELER w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik posiada wicej ni jedn Kart TRAVELER, SP JAPAKS uprawniony jest do uniewanienia wszystkich Kart TRAVELER tego Uczestnika, co oznacza anulowanie Salda Punktowego przypisanego do wszystkich Kart TRAVELER.

4.3. Karta TRAVELER uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynnoci przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczeglnoci do gromadzenia punktw, wymiany punktw na Prezenty i Kupony, do aktualizacji danych osobowych, wyraenia/cofnicia zgody na otrzymanie informacji handlowych drog elektroniczn, do skadania reklamacji.

4.4. Wydana Uczestnikowi Karta TRAVELER pozostaj wasnoci SP JAPAKS.

4.5. Karta TRAVELER nie jest kart kredytow, bankomatow czy patnicz.

4.6. Karta TRAVELER jest wana do koca trwania Programu TRAVELER.

4.7. Karta TRAVELER moe by uywana wycznie przez Uczestnika, ktrego podpis widnieje na Formularzu Zgoszeniowym TRAVELER. Przyjmuje si, e osoba przedstawiajca Kart TRAVELER jest uprawnionym do dysponowania Kart TRAVELER Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie moliwo weryfikacji tosamoci osoby, ktra przedstawia Kart TRAVELER, w tym poproszenia tej osoby o przedstawienie dokumentu potwierdzajcego tosamo i/lub zoenie podpisu.

4.8. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktw TRAVELER ze swojego Salda Punktowego na Saldo Punktowe innego Uczestnika.

V. Karty TRAVELER zgubione, skradzione lub uszkodzone

5.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradziey Karty TRAVELER, Uczestnik powinien zgosi ten fakt na Stacji Paliw. W takim przypadku Karta, ktrej zgoszenie dotyczy, zostanie niezwocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty TRAVELER Uczestnik powinien zgosi si na Stacj Paliw i prawidowo wypeni i zoy odpowiedni formularz reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzon Kart TRAVELER) potwierdzajcy utrat Karty TRAVELER i ch otrzymania nowej. Po spenieniu tych warunkw Uczestnik otrzyma now Kart TRAVELER bezporednio na danej Stacji Paliw i moe rozpocz zbieranie punktw. Nowa Karta TRAVELER w terminie do 30 dni bdzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgoszenia utraty poprzedniej Karty TRAVELER wedug zapisu momentu zgoszenia na Stacji Paliw.

VI. Gromadzenie Punktw w Programie TRAVELER

6.1. Uczestnik moe zbiera Punkty oraz Punkty Premium na zasadach okrelonych niniejszym Regulaminem od momentu przystpienia do Programu i otrzymania Karty TRAVELER.

6.2. Uczestnik otrzymuje Punkty i/lub Punkty Premium za zakup towarw lub usug objtych Programem TRAVELER wskazanych w obowizujcych w dniu zakupu Katalogu Programu TRAVELER oraz zwizanych z Programem TRAVELER materiaach umieszczonych na Stacjach Paliw lub/i Stronie Internetowej, przy spenieniu warunkw okrelonych w niniejszym Regulaminie.

6.3. W przypadku rozszerzenia moliwoci zbierania punktw zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, SP JAPAKS poinformuje o tym Uczestnikw za porednictwem materiaw dostpnych na Stacjach Paliw i Strony Internetowej.

6.4. Przystpujc do Programu Uczestnik otrzymuje 200 Punktw powitalnych. Punkty powitalne Uczestnik moe otrzyma tylko raz w czasie Programu.

6.5. SP JAPAKS ma prawo przyznawania poszczeglnym Uczestnikom Programu TRAVELER Punktw na zasadach innych ni okrelone w pkt 6.2., w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, Katalogu Programu lub innych regulaminach zwizanych z Programem TRAVELER.

6.6. Uczestnik powinien zebra Punkty z uyciem Kart TRAVELER co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesicy, liczc od daty ostatniego uycia ktrejkolwiek z Kart TRAVELER na Stacji. W przypadku niespenienia tego wymogu Gwna Karta TRAVELER traci status aktywny. Przypisane do niej Punkty zostaj anulowane bez moliwoci ich odzyskania, a Uczestnik traci moliwo wymiany anulowanych Punktw.

6.7. W celu otrzymania Punktw i/lub Punktw Premium, Uczestnik powinien okaza kasjerowi na Stacji Paliw lub w Placwce Partnera Kart TRAVELER przed zapat za towary lub usugi. Po poprawnym odczycie Karty TRAVELER przez terminal Punkty zostan automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapaty. Jeli Uczestnik nie okae swojej Karty TRAVELER podczas zakupu, przed zakoczeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostan przyznane. Punkty TRAVELER nie mog by przyznane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu). Punkty TRAVELER przyznane centralnie (np. premie punktowe lub Punkty od Partnerw) powiksz Saldo Punktowe automatycznie bez koniecznoci uycia Karty TRAVELER na Stacji.

6.8. Liczba Punktw/Punktw Premium uzyskana za dany zakup jest wywietlana na ekranie terminala na Stacji Paliw. Uczestnik moe otrzyma na yczenie wydruk z Saldem Punktowym.

6.9. Punkty s przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika penej zapaty za towary lub usugi, wycznie gotwk lub bankow kart patnicz.

6.10. Organizator moe przyznawa Punkty rwnie w razie dokonania przez Uczestnika na Stacji Paliw zapaty za towary lub usugi w inny sposb. Jednake w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktw tylko w razie nabycia wybranych towarw lub usug objtych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktw przy zapacie za towary lub usugi objte Programem w inny sposb, ni okrelony w punkcie poprzedzajcym, zamieszczane s na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej lub w Katalogu Programu.

6.11. Punkty nie bd przyznawane, jeeli Uczestnik przy zakupie korzysta ze zniki innej ni przewidziana w Programie TRAVELER, chyba e regulamin Programu, w ktrym przewidziana jest ta znika, stanowi inaczej.

6.12. Osoby prowadzce Stacje Paliw (waciciele Stacji Paliw, bd osoby kierujce Stacjami Paliw) nie mog zbiera Punktw na prowadzonej przez siebie Stacji Paliw, a pracownicy zatrudnieni na Stacjach Paliw, nie mog zbiera Punktw na Stacjach Paliw, na ktrych pracuj.

6.13. Z zastrzeeniem postanowienia pkt 6.12. pracownicy SP JAPAKS mog zbiera Punkty wycznie pod warunkiem dokonania penej zapaty za towary lub usugi objte Programem w sposb okrelony w pkt 6.9.

6.14 Punkty zachowuj wano przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego. Po tym okresie, w przypadku braku co najmniej jednej transakcji zasilajcej Saldo Punktowe, zgromadzone Punkty zostaj anulowane bez moliwoci ich odzyskania, a Uczestnik traci moliwo wymiany anulowanych Punktw zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.15 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, e Punkty zostay przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarw lub usug lub te osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myl niniejszego Regulaminu, nastpuje wstrzymanie moliwoci wymiany Punktw na Prezenty czy Kupony, lub te wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjanienia sprawy. Wstrzymanie moliwoci wymiany Punktw lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktw, co do ktrych istnieje uzasadnione podejrzenie, o ktrym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu okrela pkt 12.4.

6.16 W przypadku, gdy Katalog Programu TRAVELER przewiduje moliwo uzyskania Punktw w zamian za zakup towarw lub usug Partnera, postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszce si do zapisywania Punktw na Stacjach Paliw stosuje si odpowiednio do zapisywania Punktw w Placwkach Partnera.

6.17 W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usugi, za ktre zostay przyznane Punkty w Programie TRAVELER zwizanego ze zwrotem zapaty za towar lub usug, Punkty przyznane za zakup tych towarw lub usug podlegaj anulowaniu i nie mog by wymienione na Prezenty czy Kupony. W tym celu Uczestnik zobowizany jest udostpni SP JAPAKS (w tym przypadku - Pracownikowi Stacji Paliw) Kart TRAVELER w celu skorygowania Salda Punktowego.

6.18 Punkty przyznawane w Programie TRAVELER mona wykorzysta jedynie w sposb okrelony w niniejszym Regulaminie lub Katalogu Programu.

VII. Wymiana Punktw na Prezenty

7.1. Punkty mog by wymienione przez Uczestnikw wycznie na Prezenty wskazane w obowizujcym w czasie wymiany Katalogu lub w innych materiaach dotyczcych Programu TRAVELER, na zasadach tam okrelonych.

7.2. Punkty mog by take przeznaczone przez Uczestnika na wsparcie celw charytatywnych Partnerw wskazanych w Katalogu.

7.3. Punkty przyznawane w Programie nie mog by wymieniane na gotwk. Punkty mog by wymienione na Prezenty w poczeniu z dopat Uczestnika w gotwce lub kart patnicz jedynie w przypadkach wyranie wskazanych w Katalogu Programu TRAVELER.

7.4. Uczestnik moe da wymiany Punktw jeeli posiada wan Kart TRAVELER oraz zebra wystarczajc liczb Punktw, odpowiadajc co najmniej liczbie Punktw przypisanej danemu Prezentowi okrelonemu w Katalogu.

7.5. W celu wymiany nie mona czy Punktw zgromadzonych przez rnych Uczestnikw na rnych Saldach Punktowych.

7.6. Uczestnik nie moe da wymiany Punktw na Prezent polegajcy na uprawnieniu do nabycia paliwa na Stacji Paliw po niszej cenie (gdy taki Prezent bdzie przewidziany w Katalogu Programu TRAVELER), jeeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniki w stosunku do ceny paliwa na danej Stacji Paliw obowizujcej w SP JAPAKS, ni znika bdca Prezentem.

7.7. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany Punktw na Prezent o wartoci punktowej przekraczajcej 20.000 Pkt, jeeli wymieniane Punkty nie zostay w caoci przyznane za nabycie towarw lub usug objtych Programem TRAVELER dla wasnych potrzeb Uczestnika nie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz lub dla potrzeb prowadzonej przez Uczestnika dziaalnoci gospodarczej.

7.8. Wymiana Punktw powoduje obnienie Salda Punktowego przypisanego do Karty TRAVELER Uczestnika o liczb Punktw przypisanych danemu Prezentowi w Katalogu. Obnienie Salda nastpuje z chwil zamwienia Prezentu przez Uczestnika.

7.9 W celu zamwienia Prezentu z dopat Uczestnik moe pomniejszy wymagan liczb Punktw przypisanych danemu Prezentowi poprzez dopat wskazanej rnicy kwot pienin. W takim przypadku cena Prezentu w polskich zotych powikszona o naleny podatek VAT bdzie pomniejszona o przysugujcy Uczestnikowi rabat odpowiadajcy liczbie wymienionych Punktw przy zachowaniu 1000 Punktw TRAVELER jako minimalnej wymienianej liczbie punktw.

7.10 W przypadku zamwienia Prezentu z dopat Uczestnikowi przysuguje prawo odstpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia odbioru Prezentu poprzez odesanie Prezentu do nadawcy. W takim przypadku Uczestnikowi zostan zwrcone pienidze oraz Punkty TRAVELER.

7.11. Prezenty oznaczone w Katalogu lub w informacjach dotyczcych Programu TRAVELER jako:
a) dostpne na Stacjach Paliw bez uprzedniego zamawiania - Uczestnik odbiera bezporednio na Stacji Paliw,
b) dostarczane na zamwienie Uczestnika, zoone na Stacji Paliw lub na Stronie Internetowej, zostan dostarczone na Stacj Paliw lub pod adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia zoenia poprawnego zamwienia.

7.12. Zamwienie lub bezporedni odbir Prezentu przez Uczestnika uznawany jest za owiadczenie Uczestnika, e jest uprawniony do odbioru Prezentu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.13. Po zamwieniu Prezentu Uczestnik otrzymuje Potwierdzenie Zamwienia Prezentu, ktre stanowi bdzie wyczny dokument uprawniajcy do odbioru Prezentu na Stacji Paliw, na ktrej zostao zoone zamwienie, oraz przesyki przesanej pod adres podany przez Uczestnika.

7.14. Przy zamwieniu przesania Prezentu pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowizany jest do potwierdzenia tego adresu.

7.15. SP JAPAKS nie ponosi odpowiedzialnoci za realizacj zamwienia Prezentu, gdy nie jest moliwe dorczenie Prezentu pod adres Uczestnika wskazany zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

7.16. Raz zoone zamwienie nie moe by zmienione, ani odwoane.

7.17. Przy odbiorze Prezentu Uczestnik skada podpis na pokwitowaniu odbioru Prezentu, zgodny z podpisem zoonym na Gwnej Karcie TRAVELER. Przy odbiorze Prezentu Uczestnik moe zosta poproszony o okazanie dokumentu tosamoci, za pracownik Stacji Paliw moe uzaleni wydanie Prezentu od zgodnoci imienia i nazwiska oraz daty urodzenia zawartych w dokumencie tosamoci z powyszymi danymi Uczestnika wskazanymi zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu. Prezent moe odebra tylko Uczestnik posiadajcy wasn Gwn Kart TRAVELER.

7.18. Przy odbiorze Prezentw zamwionych na Stacjach Paliw Uczestnik zobowizany bdzie do wydania pracownikowi Stacji Paliw lub Partnera Potwierdzenia Zamwienia, ktre otrzyma na Stacji Paliw. W przypadku dokonywania transakcji na Stacji Paliw lub w Placwce Partnera z udziaem Kuponu, Uczestnik zobowizany bdzie przekaza Kupon pracownikowi Stacji Paliw lub Partnera. Wymienieni wyej pracownicy bd uprawnieni do wstrzymania wydania Prezentu lub dokonania transakcji z uwzgldnieniem Kuponu do czasu przedstawienia przez Uczestnika odpowiednio Potwierdzenia Zamwienia lub Kuponu.

7.19. W przypadku dorczenia Prezentu pod adres Uczestnika wskazany przez niego zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu lub poprzez formularz zamwienia nagrody na Stronie Internetowej, Uczestnik zobowizany jest sprawdzi przesyk w chwili dorczenia. W przypadku uszkodzenia Prezentu lub niezgodnoci ilociowej przesyki naley sporzdzi protok reklamacyjny, podpisany przez dostawc Prezentu oraz Uczestnika i zwrci dostawcy razem z zareklamowanym Prezentem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty sporzdzenia protokou i w tym czasie Uczestnik otrzyma zamwiony Prezent lub zwrot Punktw odjtych w zwizku z zamwieniem Prezentu, ktry okaza si wadliwy.

7.20. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo do zaoferowania w kadym czasie Uczestnikom za Punkty towarw lub usug nie przewidzianych w aktualnie obowizujcym Katalogu. O warunkach wymiany Punktw na towary lub usugi spoza Katalogu SP JAPAKS powiadomi Uczestnikw poprzez informacje zamieszczane na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

7.21. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo zmian wartoci punktowych przypisanych do oferowanych Prezentw lub Kuponw w Programie TRAVELER. W okresie 30 dni od dnia publikacji nowego brzmienia Regulaminu TRAVELER na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej Uczestnik ma prawo do wymiany Punktw na odpowiednie Prezenty lub Kupony na dotychczasowych zasadach.

7.22. Realizacja Rabatu na paliwo w wysokoci ustalonej w Katalogu Programu jest moliwa jedynie w przypadku dokonania jednorazowego zakupu paliwa na co najmniej minimalna kwot okrelon w Katalogu, przy czym kwota Rabatu nie moe przekracza 50% cakowitej ceny zakupionego paliwa.

7.23. W przypadku, gdy Uczestnik bdzie chcia wymieni Punkty na Prezent wymieniony w Katalogu, jako dostpny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw z przyczyn niezalenych od SP JAPAKS nie bdzie, obowizuje procedura jak w przypadku Prezentw dostpnych na zamwienie.

7.24. Jeeli zamwiony zgodnie z pkt 7.11.(b) Prezent ma wady Uczestnik moe zgosi pisemn reklamacj na Stacji Paliw, na ktrej zamwi Prezent. Do reklamacji musi by doczony wydruk odbioru nagrody. Wadliwy Prezent zostanie wymieniony w miar moliwoci (dostpnoci) na nowy bez wad albo na inny Prezent o tej samej lub wyszej wartoci punktowej i podobnym przeznaczeniu, przy odpowiednim zastosowaniu procedury wydawania Prezentu. Uczestnik moe odmwi przyjcia Prezentu substytutywnego, w takim przypadku Punkty odjte w zwizku z zamwieniem Prezentu, ktry okaza si wadliwy, zostaj zwrcone (dodane do Salda Punktowego).

7.25. W przypadku Prezentw, ktre zostay wydane Uczestnikowi wraz z gwarancj producenta, wady towaru powinny zosta zgoszone bezporednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji.

7.26. W przypadku realizacji przez Uczestnika Kuponw w Placwkach Partnera zgodnie z niniejszym Regulaminem i Katalogiem, SP JAPAKS ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialno jedynie za honorowanie przez Partnera Kuponu, natomiast wszelk odpowiedzialno wobec Uczestnika za jako towarw lub usug nabytych z wykorzystaniem Kuponu ponosi Partner, na warunkach wynikajcych z umowy zawartej pomidzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestnikw w tym zakresie.

7.27. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Prezentu przewidzianego w Katalogu lub innych materiaach dotyczcych Programu TRAVELER, z przyczyn od siebie niezalenych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracownikw Stacji Paliw. W przypadku, gdyby brak zamwionego przez Uczestnika Prezentu ujawni si dopiero po zoeniu zamwienia na dany Prezent, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i moe zdecydowa, czy wybiera Prezent substytutywny wobec Prezentu zamwionego, czy zwrot rwnowartoci punktowej za zamwiony Prezent.

7.28. Wszelkie ewentualne opaty skarbowe i podatki zwizane z wymian Punktw na Prezent lub Kupon obciaj Uczestnika zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

7.29. W zakresie kwestii regulowanych w Katalogu Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem wica jest tre Katalogu ogoszonego jako obowizujcy na Stacjach Paliw lub/i Stronie Internetowej, chyba e niniejszy Regulamin przewiduje co innego.

VIII. Rabaty

8.1. Uczestnik, za okazaniem wanej Karty TRAVELER, uprawniony jest do uzyskania Rabatu na towary lub usugi oferowane przez Partnera na zasadach okrelonych niniejszym Regulaminem i w Katalogu.

8.2. W przypadku, gdy u danego Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika obowizywaa promocja, wyprzeda, obnika, czy innego rodzaju szczeglne zasady ustalania ceny towaru lub usugi, i w myl ktrych Uczestnik uprawniony byby do nabycia towaru lub usugi po cenie niszej, ni cena wynikajca z zastosowania Rabatu, Partner, jest zwolniony z obowizku udzielenia Uczestnikowi Rabatu na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie i Katalogu, pod warunkiem udzielenia Uczestnikowi stosowanych u siebie szczeglnych zasad ustalania ceny.

8.3. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Placwkach Partnera z przewidzianych w Programie TRAVELER Rabatw SP JAPAKS ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialno jedynie za udzielenie Rabatu przez Partnera, natomiast wszelk odpowiedzialno wobec Uczestnika za jako towarw lub usug nabytych z uwzgldnieniem Rabatu ponosi Partner, na warunkach wynikajcych z umowy zawartej pomidzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestnikw w tym zakresie.

8.4. Wszystkie Rabaty oferowane s w miar dostpnoci u Partnerw. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo do wycofania Partnera oferujcego Rabat lub jego Placwki z Katalogu z przyczyn niezalenych od SP JAPAKS.

IX. Strona Internetowa - www.japaks.pl

9.1. Informacje dotyczce Programu TRAVELER mona otrzyma osobicie na Stacji Paliw JAPAKS, oraz na Stronie Internetowej pod adresem www.japaks.pl

9.2. Organizator udostpnia Uczestnikom Stron Internetow, na ktrej kady Uczestnik po wprowadzeniu numeru karty oraz hasa otrzymanego wraz z Formularzem Zgoszeniowym TRAVELER, moe sprawdzi swoje dane, histori operacji wykonywanych Kart oraz stan Salda Punktowego.

9.3. Na Stronie Internetowej publikowany jest Katalog oraz inne informacje dotyczce funkcjonowania oraz aktualnej oferty Programu TRAVELER.

9.4. Kady Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze Strony Internetowej.

9.5. Organizator zastrzega moliwo czasowej niedostpnoci Strony Internetowej w caoci lub w czci jej funkcjonalnoci.

X. Odpowiedzialno Organizatora

10.1. SP JAPAKS nie ponosi odpowiedzialnoci za konsekwencje nieprawidowego wypenienia Formularza Zgoszeniowego TRAVELER oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu, jak rwnie za udostpnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych sucych do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

10.2. Odpowiedzialno Organizatora ograniczona jest wzgldem Uczestnika do wysokoci wartoci przysugujcej korzyci (Prezentu, Rabatu).

XI. Postpowanie reklamacyjne dotyczce przebiegu Programu

11.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczeglnoci dotyczce sposobu przyznawania Punktw oraz wymiany Punktw na Prezenty, realizacji Rabatw) mog by zgaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres SP JAPAKS, za porednictwem poczty, lub osobicie na Stacji Paliw JAPAKS.

11.2. Prawo zoenia reklamacji przysuguje jedynie Uczestnikom.

11.3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko Uczestnika, adres dla dorcze, numer karty TRAVELER, jak rwnie dokadny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

11.4. Reklamacje rozpatrywane s przez SP JAPAKS w terminie 30 dni od dnia ich zoenia w sposb okrelony w pkt 11.1.

11.5. Decyzja SP JAPAKS w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wica. Uczestnik o decyzji SP JAPAKS zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub za pomoc e-maila, w tym rwnie komunikatu na skrzynk odbiorcz Strony Internetowej, w terminie 30 dni od zoenia przez niego Reklamacji.

11.6. Dochodzenie roszcze na drodze sdowej moe nastpi wycznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

XII. Postanowienia kocowe

12.1. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Katalogu Programu TRAVELER. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu bd obowizyway od dnia ich ogoszenia na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej, jednake w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu lub Katalogu Uczestnik ma prawo skorzysta z Regulaminu lub Katalogu w poprzednim brzmieniu, jeeli w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.

12.2. Uczestnik moe zrezygnowa z udziau w Programie TRAVELER w kadym czasie poprzez pisemne owiadczenie, ktre nastpnie powinno zosta wysane do siedziby SP JAPAKS. Uczestnik rezygnujcy z udziau w Programie moe przed zwrceniem Karty TRAVELER wymieni posiadane Punkty stosownie do postanowie Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego. Uczestnik rezygnujcy z Programu zobowizany jest do zwrotu Kart TRAVELER oraz wszelkich nie zrealizowanych przez Uczestnika Potwierdze Zamwienia. Po zwrceniu Kart TRAVELER Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostan anulowane. W przypadku rezygnacji z udziau w Programie, SP JAPAKS niezwocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostpnione wycznie dla celw Programu TRAVELER.

12.3. W przypadku naruszenia postanowie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, SP JAPAKS uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziau w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utrat wanoci Kart TRAVELER oraz obowizek zwrotu do SP JAPAKS Kart TRAVELER. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktw zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Zamwie, o ile prawo do ich realizacji nastpio przed dniem naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

12.4. SP JAPAKS zastrzega sobie prawo zakoczenia Programu TRAVELER w kadym czasie po upywie 60 dni od dnia ogoszenia takiej informacji na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej. Punkty zebrane przez Uczestnikw nie wymienione na Prezenty w trakcie trwania Programu TRAVELER zostaj anulowane z dniem zakoczenia Programu i nie podlegaj wymianie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zamwienia Prezentw dokonane przed dat zakoczenia Programu podlegaj realizacji zgodnie z Regulaminem.

12.5. Uprawnienia wynikajce z uczestnictwa w Programie TRAVELER nie mog by przeniesione przez Uczestnika na osob trzeci.

12.6. Niniejszy Regulamin poddany jest waciwoci prawa polskiego.

12.7. Wszelkie spory wynike z tytuu wykonania zobowiza zwizanych z Programem bd rozstrzygane przez sd waciwy na podstawie przepisw kodeksu postpowania cywilnego.

12.8. Wszelkie informacje o Programie dostpne w materiaach reklamowych maj jedynie charakter informacyjny.

12.9. Regulamin dostpny jest dla Uczestnikw w siedzibie SP JAPAKS, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

12.10. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 01 lutego 2012 r.

Strona wyglda najlepiej
w przegldarce
MOZILLA FIREFOX

Sugerowana rozdzielczo:
1280 x 1024
lub wiksza